Loterijreglement “Uw mening telt!”

1.- Organisator
De loting wordt georganiseerd door Mi Oliva Gourmet, de online winkel van MI OLIVA GOURMET SUR SL, met zijn hoofdzetel te Calle Ferroviarios 41 de Puente Genil – Córdoba en met CIF B56069024.
2.- Dissociatie van Facebook
Facebook sponsort, onderschrijft of beheert deze promotie niet en wordt er ook niet mee geassocieerd. De gebruiker distantieert zich volledig van Facebook en is zich ervan bewust dat hij zijn informatie verstrekt aan Mi Oliva Gourmet en niet aan Facebook. De door u verstrekte informatie wordt gebruikt om de deelname van de deelnemer te beheren, om de deelnemer op de hoogte te brengen van de prijs, in het geval dat de deelnemer een winnaar is en om deel te nemen aan de Mi Oliva Gourmet Club.
3.- Doel en wijze van de loting.
Alle leden van de Club Mi Oliva Gourmet die lid zijn op de dag van de loting en die de enquête over Extra Vierge Olijfolie op het internet invullen: https://goo.gl/forms/lnAZ6BdzS4lev3ja2 kunnen deelnemen aan de loting.
De loting zal worden uitgevoerd door middel van de Trisocial.com app, waarin deze functionaliteit is opgenomen, waardoor de transparantie van de loting wordt gewaarborgd.
4.- Duur en Toepassingsbeleid
De activiteit vindt plaats in een geografisch gebied van Spanje, maar het adres voor het verzenden van de prijs is het Spaanse schiereiland, tenzij de winnaar wenst dat de prijs naar een ander adres buiten het Spaanse schiereiland en binnen de Europese Economische Gemeenschap wordt verzonden, met de bijbehorende verzendkosten die voor zijn of haar rekening zijn.
5.- Deelnamevereisten
Deze kunnen deelnemen aan de Promotie:
– alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in Spanje wonen en deel uitmaken van Mi Oliva Gourmet Club en die een geldig e-mailadres hebben ingevuld.
Medewerkers van het bedrijf mogen niet deelnemen.
6.- Selectie van de winnaar(s), substituten, communicatie en levering
In het geval dat de geselecteerde winnaar niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet of de prijs niet wenst te ontvangen, wordt de loting hervat. Als de winnaar niet binnen 14 dagen na de eerste contactpoging kan worden gecontacteerd, of als de winnaar afstand doet van de prijs, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en verliest de vorige winnaar het recht om de prijs op te eisen.
De naam van de winnaar wordt eveneens, na afloop van de actie en gedurende de daaropvolgende 24 uur, meegedeeld via de e-mail die in de enquête wordt vermeld.
Het bedrijf stuurt de cadeaus rechtstreeks naar de winnaars, dankzij de gegevens die de winnaar heeft geregistreerd.
De geschenken worden per koerier naar het door elke winnaar opgegeven adres gestuurd, zijnde de verzendkosten voor rekening van het bedrijf, behalve in de eerder vermelde gevallen.
7.- Prijzen
De prijs is een doos met 15 flesjes Extra Vierge Olijfolie van het Monte Olivos merk.
8.- Voorbehoudt en beperkingen
Ter illustratie, maar niet ter beperking, wordt verstaan dat er sprake is van fraude wanneer het vermeende gebruik van onafhankelijke toepassingen van de Website wordt ontdekt; het misbruik van serverquery’s en al het gedrag dat ogenschijnlijk beledigend en/of kwaadaardig is.
De vaststelling van een van deze omstandigheden tijdens de loting zal leiden tot de automatische annulering van de loting en het verlies van de prijs als deze was toegekend.
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in de door de begunstigden zelf verstrekte gegevens die hun identificatie in de weg staan.
Het bedrijf is evenmin verantwoordelijk voor elke mogelijke verlies, schade, diefstal of andere omstandigheden die te wijten zijn aan e-mails in relatie tot de verzending van prijzen.
Het bedrijf behoudt zich het recht om juridische stappen te ondernemen tegen degenen die een handeling verrichten die als manipulatie of vervalsing van de loting kan worden beschouwd.
Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het tijdelijk gebrek aan beschikbaarheid of continuïteit van de diensten via dewelke het deelneemt aan de promotie en aan de teleurstelling die de gebruikers hieraan kunnen toeschrijven, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, aan het niet toegankelijk zijn van de verschillende pagina’s en het verzenden van deelnamereacties via het internet.
De vennootschap behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen die leiden tot het goede einde van de loting wanneer er gegronde reden(en) van overmacht zijn die de voltooiing verhinderen, zoals uiteengezet in dit reglement.
De vennootschap behoudt zich het recht om de duur van de loting uit te stellen of te verlengen, alsook de bevoegdheid om dit reglement te interpreteren.
Het organiserende bedrijf is evenwel vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid indien een van de bovenstaande gevallen zich voordoet, evenals van elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt tijdens het genot van de prijs.
9.- Gegevensbescherming
De door de deelnemers verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verzameld in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens. Het bedrijf MI OLIVA GOURMET SURMET SUR SL, met geregistreerd adres Calle Ferroviarios 41, Puente Genil, Córdoba is eigenaar van en verantwoordelijk voor het bestand, en heeft als doel het beheer van deze trekking (en het verzenden van commerciële informatie die van belang kan zijn).
Het bedrijf garandeert de volledige naleving van de wet 15/1999 van 13 december 1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van deze loting worden verzameld, in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie, toegang, rectificatie, betwisting en annulering van persoonsgegevens van de deelnemers.
10.- Aanvaarding van het reglement
De deelname aan de loting houdt de aanvaarding van dit reglement in, zodanig dat de verklaring van niet-aanvaarding van het geheel of een gedeelte daarvan de uitsluiting van de deelnemer inhoudt en de onderneming als gevolg daarvan wordt ontheven van de nakoming van de met die deelnemer aangegane verplichting.

Logo Club Mi Oliva Gourmet

Ontvang exclusieve aanbiedingen!!

Vertrek niet zonder je eerst te hebben aangemeld bij de Club Mi Oliva Gourmet! Elke keer dat we een nieuwe en voortreffelijke olie vinden, zullen we je op de hoogte stellen. Ook sturen we van tijd tot tijd een aantal hele goede aanbiedingen ;) Dit alles en nog veel meer bij Club Mi Oliva Gourmet.

Ga je het missen?

Dank je wel! U heeft de informatie met succes ingediend. Controleer uw inbox om uw e-mail te bevestigen en uw ervaring te personaliseren. Welkom!