Selecteer een pagina

Juridische Kennisgeving

1. Gebruikers

De toegang tot en/of het gebruik van deze Website kent de staat Gebruiker toe aan deze die de toegang aanvaardt en/of gebruikt, volgens de voorwaarden die in de Algemene Voorwaarden zijn vermeld, evenals de voorwaarden die in dit document worden weergegeven. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, van kracht zijn.

2. Gebruik van de Website

De website miolivagourmet.com biedt toegang tot een veelvuldigheid aan informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de inhoud”) op het internet die toebehoren aan Mi Oliva Gourmet Sur SL (hierna Mi Oliva Gourmet) of aan haar licentiegevers waartoe de Gebruiker toegang heeft. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal op zich. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij deze registratie is de Gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de Gebruiker een wachtwoord worden verstrekt waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, waarbij hij/zij zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De Gebruiker verbindt zich ertoe om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals commentaar en beoordelingsdiensten) die door de Website worden aangeboden en deze niet te gebruiken om, met inbegrip van maar niet beperkt tot, (i) onwettige of illegale activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde; (ii) inhoud met een racistisch, xenofoob, pornografisch-illegaal karakter te verspreiden, verontschuldiging voor terrorisme of een aanslag op de mensenrechten; (iii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van Mi Oliva Gourmet, haar leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen op het netwerk of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken; (iv) proberen toegang te krijgen tot en, in voorkomend geval, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. Mi Oliva Gourmet behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of minderjarigen, de openbare orde of veiligheid verstoren of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie. Mi Oliva Gourmet is in geen geval verantwoordelijk voor de meningen geuit door de gebruikers door middel van commentaren, beoordelingen of andere participatieve instrumenten. Mi Oliva Gourmet behoudt zich het recht om publicaties die niet aan deze voorwaarden voldoen te verwijderen.

3. Gegevensbescherming

Mi Oliva Gourmet voldoet te allen tijde aan de richtlijnen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december 1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december 2007 tot goedkeuring van de verordeningen tot uitvoering van de Organieke Wet en andere van kracht zijnde regelgeving en zorgt voor een correct gebruik en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. Daartoe zal de gebruiker, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens, in de diensten die de gebruiker via de Website kan aanvragen, op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de verwerking van zijn gegevens, met vermelding van de functie van het aangemaakte dossier, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om zijn recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de verwerking en de mededeling van gegevens aan derden, indien van toepassing. Mi Oliva Gourmet informeert u tevens dat zij voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

4. Intellectuele en industriële Eigendommen

Mi Oliva Gourmet is een geregistreerd handelsmerk dat, op zichzelf of als overnemer, de eigenaar is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website en de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld beelden, geluid, audio, video, software en/of teksten; handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik etc.). Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op welke drager en met welk technisch middel dan ook, zonder de toestemming van Mi Oliva Gourmet uitdrukkelijk verboden. De Gebruiker mag de elementen van de Website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of op enige andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze uitsluitend en uitsluitend voor zijn/haar persoonlijk en privégebruik is. De Gebruiker dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van alle beveiligingsvoorzieningen of beveiligingssystemen die op de Website zijn geïnstalleerd.

5. Uitsluiting van de verantwoordelijkheid voor navigatie, toegang en veiligheid

Mi Oliva Gourmet is niet aansprakelijk voor schade aan de software en computerapparatuur van Gebruikers of derden tijdens het gebruik van de op de Website aangeboden diensten. Het is in ieder geval aan de Gebruiker om te beschikken over geschikte hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van schadelijke computerprogramma’s. Mi Oliva Gourmet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die aan de Gebruiker wordt toegebracht als gevolg van storingen of verbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van de dienstverlening van de Website tijdens de levering ervan of vooraf.

6. Actualisatie en modificatie van de inhoud en de voorwaarden

Mi Oliva Gourmet behoudt zich het recht om onaangekondigde wijzigingen aan te brengen in haar Website, de inhoud, diensten en contractvoorwaarden die worden aangeboden in dezelfde vorm als de vorm waarin ze worden gepresenteerd of zich op haar portaal bevinden, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie in geval van een geschil

Zowel Mi Oliva Gourmet als de Gebruiker komen overeen dat voor elke discrepantie die kan ontstaan met betrekking tot de interpretatie, naleving en/of uitvoering van deze regels, zij onderworpen zijn aan de huidige Spaanse wetgeving en dat elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad Puente Genil, Spanje, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie die daarmee overeenkomt.

8. Cookiebeleid

De Website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als de gebruiker doorgaat met browsen, nemen wij aan dat hij/zij het gebruik ervan accepteert. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden gegenereerd door middel van instructies die door webservers naar de browsers van de gebruikers worden gestuurd en die worden opgeslagen in een specifieke map in de terminal van de gebruiker, met als doel informatie te verzamelen die door het bestand zelf wordt verzameld.

9. Identificatiegegevens

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hieronder de algemene informatie van de Website weergegeven: Commerciële naam: Mi Oliva Gourmet Bedrijfsnaam: Mi Oliva Gourmet Sur SL Nº RS: 16.005415/CO Maatschappelijke zetel: C/. Doce de Octubre 1 2º 2, Córdoba, España. CIF: B14295612 Email: info@miolivagourmet.com  

Logo Club Mi Oliva Gourmet

Ontvang exclusieve aanbiedingen!!

Vertrek niet zonder je eerst te hebben aangemeld bij de Club Mi Oliva Gourmet! Elke keer dat we een nieuwe en voortreffelijke olie vinden, zullen we je op de hoogte stellen. Ook sturen we van tijd tot tijd een aantal hele goede aanbiedingen ;) Dit alles en nog veel meer bij Club Mi Oliva Gourmet.

Ga je het missen?

Dank je wel! U heeft de informatie met succes ingediend. Controleer uw inbox om uw e-mail te bevestigen en uw ervaring te personaliseren. Welkom!